Round 13 v Sydney University

Round 13: Northern Suburbs v Sydney University

Date: Saturday, July 10th

Venue: North Sydney Oval

Entry Tickets