Round 3 v Gordon

1 year ago

Round 3 v Gordon, Saturday, April 24th @ North Sydney Oval

1st Colts - 12:40 PM

2nd Grade - 2:05 PM

1st Grade 4:05 PM


TICKETS ON SALE HERE

Round 3 v Gordon, Saturday, April 24th @ Bon Andrews Oval

3rd Colts - 9:00 AM

2nd Colts - 10:10 AM

4th Grade - 11:30 AM

3rd Grade - 12:40 PM

Sirens 7's - 2:00 PM

More news